Những trường hợp và cách xử lý hóa đơn điện tử đã xuất cho khách hàng nhưng có sai sót

Trong quá trình xuất hóa đơn điện tử, không tránh khỏi việc sai sót, vậy khi sai sót thì mình xử lý như thế nào theo Thông tư số 68/2019/TT-BTC và Nghị định số 119/2018/NĐ-CP?

A. Trường hợp hóa đơn điện tử không có mã vạch của cơ quan thuế ( Hóa đơn điện tử của các Doanh nghiệp cung cấp, không phải thuế cấp) đã gửi cho Bên mua có phát hiện sai sót thì xử lý như sau:

1. Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của Bên mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót

Bên bán thông báo cho Bên mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn.

Trường hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế thì Bên bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số (04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP).

2. Trường hợp có sai về mã số thuế, về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng

Hai bên tiến hành lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, Bên bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót. Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn…số hóa đơn…, ngày… tháng… năm” sau đó gửi cho Bên mua.

Trường hợp dữ liệu hóa đơn điện tử có sai sót đã gửi cơ quan thuế thì Bên bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 (Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP) và gửi dữ liệu hóa đơn điện tử mới theo phương thức và thời gian nêu tại Điều 16 Thông tư này.

Cách xử trí hóa đơn điện tử có sai sót tại Netca
Cách xử trí hóa đơn điện tử có sai sót tại Netca

B. Trường hợp hóa đơn điện tử có mã vạch của cơ quan thuế ( Hóa đơn điện tử mua của cơ quan thuế)

1. Trường hợp Bên bán phát hiện hóa đơn điện tử có mã vạch của cơ quan thuế chưa gửi cho Bên mua có sai sót thì xử lý như sau:

Bên bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho Bên mua. Cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế.

>>Xem thêm: Giải Đáp Thắc Mắc Cửa Người Nộp Thuế Về Nội Dung Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân 2021

2. Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua phát hiện có sai sót thì xử lý như sau:

2.1 Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của Bên mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót.

Bên bán thông báo cho Bên mua về việc hóa đơn có sai sót và thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và không phải lập lại hóa đơn;

2.2 Trường hợp có sai về mã số thuế, về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế, hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng.

Bên bán và Bên mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót và Bên bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hoá đơn điện tử và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót.

Sau khi nhận được thông báo, cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế. Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn…số hóa đơn…, ngày… tháng… năm”. Bên bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót sau đó Bên bán gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới và gửi cho Bên mua.

C. Trường hợp cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã vạch hoặc không cấp mã vạch có sai sót

Cơ quan thuế thông báo cho Bên bán theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP để Bên bán kiểm tra sai sót.

Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, Bên bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập để gửi cho Bên mua theo hướng dẫn tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này. Nếu Bên bán không thông báo với cơ quan thuế thì cơ quan thuế tiếp tục thông báo cho Bên bán về sai sót của hóa đơn đã được cấp mã để Bên bán thực hiện điều chỉnh hoặc hủy hóa đơn.

Cơ quan thuế thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý theo mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP cho Bên bán. Hóa đơn điện tử đã hủy không có giá trị sử dụng nhưng vẫn được lưu trữ để phục vụ tra cứu.

Giới thiệu Công ty TNHH Công nghệ Netca

Lý do nên chọn Netca làm đơn vị hợp tác
Lý do nên chọn Netca làm đơn vị hợp tác

Công Ty TNHH Công Nghệ NETCA chấp hành theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn chi tiết khởi tạo, phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử khi cung ứng dịch vụ hay bán hàng. NETCA là công ty cung cấp giải pháp phát triển và triển khai ứng dụng các hệ thống phần mềm hoá đơn điện tử và chữ ký số chuyên nghiệp với giá tốt nhất tại TP.HCM.

NETCA cung cấp các sản phẩm phần mềm hoá đơn điện tử NETCA và chữ ký số giúp doanh nghiệp quản lý và làm việc hiệu quả hơn.

Tổng hợpLeave a Reply