Nghị định 123/2020/NĐ-CP: Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn điện tử từ 01-07-2022

Ngày 19-10 nghị định 123 được ban hành nêu rõ bãi bỏ quy định về việc áp dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01-11-2020, cụ thể tại điều 59 Nghị định nêu rằng:

“1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.”

“3. Bãi bỏ khoản 2 và khoản 4 Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020”

Theo đó, từ ngày 01-11-2020 sẽ bãi bỏ 02 quy định sau:

  • Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định Nghị định 119/2018/NĐ-CP thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01-11-2020.
  • Kể từ ngày 01-11-2020, Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành (02 nghị định này vẫn có hiệu lực đến 30-6-2022).

Bên cạnh đó, Điều 60 Nghị định 123/2020/NĐ-CP còn quy định doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 19-10-2020 thì được tiếp tục sử dụng đến hết 30-6-2022.

Chi tiết nghị định 123

Như vậy: Không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 01-11-2020 mà chỉ bắt buộc sử dụng từ 01-07-2022. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế vẫn được sử dụng hóa đơn giấy đến hết 30-6-2022.Leave a Reply