Hóa đơn điện tử và thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử?

Thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử? Các quy định liên quan trong việc bắt buộc doanh nghiệp sử dụng hóa đơn? Lộ trình, thời hạn, đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn? Tất cả sẽ được Netca giải đáp trong bài viết này nhé!

1. Thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử?

Nghị định 119/2018/NĐ-CP căn cứ theo Điều 35, điều 36 và Thông tư 68/2019/TT-BTC căn cứ theo điều 26, điều 27 như sau:

Tất cả các tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử, trên hoa đơn có mã của cơ quan thuế được quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP áp dụng đối với các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020.

Thời gian áp dụng từ ngày 01/11/2020, tất cả tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh bắt buộc thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư 68/2019/TT-BTC ban hành.

Có nghĩa rằng, từ ngày 1/11/2020 tất cả các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh cần phải đăng ký sử dụng hóa đơn bắt buộc.

>>Xem thêm: Bảng giá hóa đơn điện tử Netca

Hóa đơn điện tử và thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử?
Hóa đơn điện tử và thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử?

Quý doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chú ý các mốc thời gian sau đây

Từ 01/11/ 2018 đến 31/10/ 2020:

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/ 2010 và nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/ 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ sẽ vẫn còn hiệu lực thi hành cho đến khi có thông tin mới.

Từ ngày 14/11/2019 đến ngày 31/10/2020:

Bộ Tài chính ban hành tất cả các văn bản sau đây sẽ vẫn còn hiệu lực thi hành:

a) Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/ 2011hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được của Bộ Tài chính ban hành;

b) Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010 hướng dẫn về việc quản lý và sử dụng hóa đơn vận tải;

c) Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính).

d) Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, Quyết định số 526/QĐ-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn có mã xác thực của cơ quan thuế của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

đ) Quyết định số 2660/QĐ-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc gia hạn thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015;

e) Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính).

Từ ngày 01/11/2020: Tất cả các Nghị định, Thông tư, Quyết định nêu tại 2 mục trên sẽ hết hiệu lực thi hành.

>>Xem thêm: Dịch vụ chữ ký số tại Netca

2. Lộ trình sử dụng

Các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, hộ, cá nhân đang kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 01/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31/10/2020.

Các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp đã thông báo yêu cầu phát hành hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế trước ngày 01/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng.

Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020:

  • – Trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119 cùng với việc nộp tờ khai thuế GTGT.
  • – Trường hợp cơ quan thuế chưa thông báo các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử: -> Thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh vẫn áp dụng hóa đơn theo quy định cũ.

Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020:

  • – Trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 119 thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế.
  • – Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP và số 04/2014/NĐ-CP => Thì thực hiện như các cơ sở kinh doanh nêu tại khoản 2 (nêu trên)

Đối với tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) đã sử dụng Phiếu thu tiền thì tiếp tục sử dụng Phiếu thu tiền đã sử dụng.

  • – Trường hợp cơ quan thuế thông báo chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nếu tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng Hóa đơn kiêm Phiếu thu tiền hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP và số 04/2014/NĐ-CP: -> Thì thực hiện chuyển dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế GTGT.
  • – Trường hợp đáp ứng các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 8, Điều 13 Thông tư 68.

>>Xem thêm: Hóa đơn điện tử chỉ 300.000đ tại Netca. Sang trọng và chi phí thấp nhất

3. Xử lý vấn đề hóa đơn lập sai

Nếu doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ hay cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại 68/2019/TT-BTC: Nếu phát hiện trường hợp các hóa đơn đã lập theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính mà có sai sót thì xử lý như sau:

Bước 1: Lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót giữa người bán và người mua.

Bước 2: Theo mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP thì người bán cần thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo yêu cầu.

Bước 3: Người bán sẽ lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới (hóa đơn có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã) để thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót.

  • – Hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.
  • – Người bán sẽ ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử mới được thay thế.

Bước 4: Người bán gửi cơ quan thuế để được cấp mã cho hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế).

Để chung tay phòng ngừa và bảo về sức khỏe chung cho tất cả mọi người, Netca xin phép tư vấn cho tất cả các khách hàng qua fanpage và số điện thoại: 1900 8980.

Netca có thể giúp mọi người có thêm nguồn thu nhập giúp cuộc sống thêm ổn định, đặc biệt là mùa dịch covid rất căng thẳng này! Tham gia công đồng NETCA để cùng chia sẻ giải đáp thắc mắc các vấn đề liên quan hóa đơn số & chữ ký số. Đồng thời đăng ký CTV phát triển cùng Netca tại group: Chữ ký số & Hóa đơn điện tử Netca

Chính sách hoa hồng hấp dẫn, vui lòng liên hệ để nhận bảng giá chi tiết:

Hotline chăm sóc khách hàng: 1900 8980
Website: www.netca.vn
Email: chukysonetca@gmail.com
Fanpage: fb.com/netca.vn
Giải đáp thắc mắc cùng NETCA: Xem TẠI ĐÂY

Netca.vnLeave a Reply