Tôi đã xuất 1 tờ hóa đơn vào ngày 25, nhưng tôi cần bổ sung 1 tờ vào ngày 24. Vì đã xuất hàng và khách hàng yêu cầu viết đúng ngày giao hàng. Nếu tôi hủy tờ hóa đơn ngày 25, sau đó xuất tờ ngày 24 có được không?

Sẽ được với điều kiện: tờ hóa đơn ngày 25 chưa được ký phát hành. Vì nếu tờ hóa đơn xuất ngày 25 mà bạn đã ký phát hành và sau đó hủy thì sẽ không xuất đc tờ HĐ mới vào ngày 24 nữa. Vì mặc dù bạn hủy nhưng vẫn phải khai báo thuế tờ HĐ ngày 25 đó. Nếu tờ ngày 25 bạn chưa ký phát hành thì bạn có thể bấm hủy hoặc sửa lại thành ngày 24 thì được.


Leave a Reply