Doanh nghiệp phải lưu trữ hóa đơn điện tử không? Thời hạn lưu trữ là bao nhiêu lâu?