Doanh nghiệp có thể dùng chứng thư số của hệ thống iHTKK để ký hóa đơn điện tử cho khách hàng được không?

  • Doanh nghiệp có thể dùng chứng thư số của hệ thống iHTKK để ký hóa đơn điện tử. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể đăng ký cùng lúc sử dụng nhiều chứng thư số khác để ký hóa đơn điện tử. Yêu cầu chứng thư số đó phải hợp lệ (là chứng thư số có mã số thuế của doanh nghiệp, còn hạn sử dụng và không thuộc danh sách các chứng thư số bị thu hồi).


Leave a Reply