Doanh nghiệp cần phải làm những thủ tục gì để có thể phát hành hóa đơn điện tử?

Sau khi đáp ứng được tất cả các điều kiện cần thiết để có thể sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp cần làm các thủ tục sau để phát hành hóa đơn điện tử:

  • Ra quyết định áp dụng hóa đơn điện tử gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định này. (theo Mẫu số 1 Phụ lục của Thông tư 32/2011/TT-BTC)
  • Lập thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp (theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC)
  • Tạo hóa đơn điện tử mẫu và gửi hóa đơn điện tử mẫu (theo đúng định dạng gửi cho người mua) đến cơ quan thuế.
  • Doanh nghiệp có thể gửi 3 văn bản này đồng thời cho cơ quan thuế bằng văn bản giấy (đã ký tên và đóng dấu đỏ) hoặc bằng văn bản điện tử (đã ký điện tử)


Leave a Reply